De Vrienden van het GO!
 
"DE VRIENDEN VAN HET GO!"
 
BRUGGE-OOSTKUST - MANDEL EN LEIE - OOSTENDE - WESTHOEK - DENDER
 

In de loop van het jaar 1999 vatten enkele vrienden het idee op om een vereniging op te richten met als doel “Het Gemeenschapsonderwijs”, nu "het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap", te promoten en te ondersteunen vanuit een humanistische en pluralistische visie. Dit betekent o.m. de morele ondersteuning, alsmede financiële bijstand verlenen aan leerlingen en oud-leerlingen (zij het op een eerder discrete wijze), alsmede het nemen van initiatieven of het verlenen van de nodige onder-steuning aan initiatieven van derden die tot promotie, aanmoediging en verbetering van het GO! kunnen leiden.

De v.z.w. “De Vrienden van het GO! Brugge-Oostkust” (scholengroep 25) ziet in februari 2000 het levenslicht en enige tijd later worden gelijkaardige verenigingen opgericht, met name in 2003 te Roeselare (sgr. 26 - Midden en Zuid West-Vlaanderen), in 2004 te Oostende (sgr. 27 - Scholengroep-aan-Zee), in 2008 in de Westhoek (sgr. 28 - Westhoek) en in 2013 tenslotte de vereniging "De Vrienden van het GO! - Dender.

Samen hopen wij een hechte steun te zijn voor het "GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP". Onze verenigingen willen zich aldus duidelijk profileren als verdedigers van het officieel neutraal onderwijs alwaar plaats is voor elke filosofische overtuiging, zonder onderscheid van rang, ras, stand… Het Pedagogisch Project van het GO! onderschrijven wij volkomen. Eerbied voor het vrije denken, eerbied voor het anders zijn, eerbied voor verschillen en verscheidenheid. Dit vormt immers de sterkte van het GO! en de meerwaarde ten opzichte van andere netten die zich soms 'vrij' noemen maar die wat filosofie betreft vertrekken vanuit één levensbeschouwing. 

Jaarlijks richten onze verenigingen een prijs in voor leerlingen die zich zowel op sociaal, maatschappelijk, cultureel of op sportief vlak verdienstelijk hebben gemaakt in of buiten de school, en op wie de directies, leerkrachten, ouders, medeleerlingen terecht fier kunnen zijn. Het zijn leerlingen die het leven rondom ons mooier maken. Omgaan met verschillen in begaafdheid, omgaan met verschillen in leeftijd, geslacht of geaardheid, met de vele filosofische, religieuze en vrijzinnige waarden die onze maatschappij rijk is, is een basis die de GO!-scholen aan de leerlingen willen meegeven. Het is hen wapenen voor een betere maatschappelijke integratie. Het is hen rijk maken met denkbeelden van andersdenkenden, het is hen plaatsen in een multi-culturele maatschappij steunend op waardering voor anderen zonder de eigenheid daarbij te verliezen.

Wij hopen aldus dat onze verenigingen en hun activiteiten een (h)echte steun mogen zijn voor het GO!, de directies, de leerkrachten, het personeel en niet te vergeten de leerlingen en hun ouders in het bijzonder. Het spreekt vanzelf dat we in de toekomst en met uw steun deze initiatieven willen verder zetten.

U kunt met al uw vragen, aan- of opmerkingen of suggesties terecht op het mailadres: vriendengo@gmail.com of gewoon hierboven in het voorziene vakje. 

Met vriendelijke groet, Jean Van Haudenhuyse 

                                            Namens “De Vrienden van het GO!” 
                           Brugge-Oostkust - Roeselare - Oostende - Westhoek - Dender

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Hoe meer cultuur men heeft, hoe meer mens men is...

(Raymond Maeckelberghe) 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Met dank aan de sponsers...